சாயம் போன ஜரிகைகள்

by Sinduri Sappanipillai
12-Mar-2018

ஒவ்வொரு பெண்ணும் சாதிக்க பிறந்தவள். அவள் தனது இலட்சியதிக்காக இறுதிவரை போராடுவாள். அவளுக்கு பக்கபலமாக இருந்து அவளை ஊக்குவிப்பது நம் எல்லோரினதும் கடமையாகும்.

Picture Credit : Medium

Views:
1648